หนังสือเดินทางทูตและราชการ
 
  

หมวด เนื้อหาทั้งหมด
    มอสโก
    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    โปรแกรมทัวร์
    ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย
    สถานทูตไทย ในต่างประเทศ
    วลาดิเมียร์
    ซูซดาล
    ซากอร์ส
    แผนที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
    เวลาและอุณหภูมิโลก
    ของฝากจารัสเซีย
    หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
    ที่สุดของรัสเซีย
    บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
    รวมภาพ ในแต่ละทริป
    คุยกับ เว็บมาสเตอร์
    16 ซาร์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ
    เที่ยวบินไปประเทศรัสเซีย
    Webcam
    การเดินทางสู่กรุงมอสโก
    ราชนิกุลรัสเซียที่ควรรู้จัก
    ไปรัสเซียต้องระวัง
    ภาษารัสเซีย ???????
    Golden Ring Cities
    Russian Clips
    ราชตระกูล จักรพงษ์
    Russian TV
    เอกอัครราชทูต
    การก่อการร้ายในรัสเซีย
    ไซบีเรีย
    รัสเซีย : สงครามต่างๆ
    พลซุ่มยิงของโซเวียต (รัสเซีย)
    มรดกโลกของ รัสเซีย
    มาเฟียรัสเซีย
    หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
    รักร่วมเพศ ในรัสเซีย
    คิง ไกเซอร์ ซาร์
    เขี้ยว เล็บ รัสเซีย
    อวกาศกับรัสเซีย
    12 ประเทศในเครือรัฐเอกราช
    วอดก้ารัสเซีย
    เขตปกครองของรัสเซีย
    เพชรรัสเซีย
    เสด็จเยือนรัสเซีย
    คาเวียร์
    เครื่องดนตรีรัสเซีย
    น้ำดื่ม (วาดะ)
    ศิลปินรัสเซีย
    Trans-siberian railway
    ze
    8
    

    

ภาพเว็บมาสเตอร์
เว็บมาสเตอร์ บ่น
ตามใจ ไปหลวงพระบาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์.. ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 

เนิ้อหานี้อยู่ในหมวด : หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ
หนังสือเดินทางทูตและราชการ

หนังสือเดินทางทูต

- ระเบียบการออกหนังสือเดินทางทูต
- เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางทูต

หนังสือเดินทางราชการ


- ระเบียบการออกหนังสือเดินทางราชการ
- เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ

การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา (หนังสือนำขอวีซ่า)

- เอกสารประกอบและขั้นตอนการขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา
- ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทยสำหรับผู้ถือหนังสือ เดินทางทูตและราชการ

หนังสือเดินทางทูต

ระเบียบการออกหนังสือเดินทางทูต
       1. ผู้มีสิทธิขอหนังสือเดินทางทูต ได้แก่
            (1)  พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            (2)  พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
            (3)  พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
            (4)  ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
            (5)  นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
            (6)  ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
            (7)  ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุธรณ์
            (8)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
            (9)  อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
           (10) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ
           (11)  ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
           (12)  ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
           (13)  คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ (2) ถึงข้อ (8)
           (14)  บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ หรืออดีตเอกอัครราชทูต หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางทูตได้
         
- หนังสือเดินทางทูตมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ไม่สามารถต่ออายุ) เมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางทูต ให้ส่งหนังสือเดินทางทูตนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางทูต

- หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทาง
- สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
- บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือเดินทางราชการ

ระเบียบการออกหนังสือเดินทางราชการ
         
         หนังสือเดินทางราชการเป็นหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ
         หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน5 ปี และเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ

- หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทาง และระบุผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
- สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
- บัตรประจำตัวข้าราชการ และบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักพร้อมสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด

การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา

เอกสารประกอบและขั้นตอนการขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตรา (หนังสือนำขอวีซ่า)

- หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัด ลงนามโดยปลัดกระทรวงฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศขอให้ออกหนังสืออำนวยความสะดวกการขอวีซ่าจากสถานทูตที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ร้องเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมระบุรายละเอียด กำหนดการเดินทางวัตถุประสงค์ และประเทศที่จะไป    
-  สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย )
-  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีรายชื่อภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใส่ตำแหน่ง) ของผู้เดินทาง เรียงลำดับให้ตรงกับหนังสือนำ พร้อมระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง
- กรณีขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอตรวจลงตราของประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และกัมพูชาหน่วยราชการต้นสังกัดต้องถ่ายสำเนาหนังสือนำจากต้นสังกัดแนบมาอีกหนึ่งชุด ตามข้อกำหนดของสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศ
- กำหนดวันรับหนังสือนำขอวีซ่า 2 วัน ทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง

   ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     ติดต่อเว็บมาสเตอร์    
12-03-2006 Views : 3707
หมวด หนังสือเดินทาง ชนิดต่างๆ : 3 หัวข้อ   
  12-03-2006
 • หนังสือเดินทางทูตและราชการ
๏ปฟ

เธญเธญเธเนเธšเธšเธเธฅเนˆเธญเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธ–เธธเธ‡ เธญเธญเธเนเธšเธšเธšเธฃเธฃเธˆเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒ
เธ—เธ™เธฒเธข เธ—เธ™เธฒเธขเธ„เธงเธฒเธก
เธญเธญเธเนเธšเธšเน‚เธฅเน‚เธเน‰ เน‚เธฅเน‚เธเน‰ logo logo design
เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธก เธชเธดเธก เธชเธดเธกเธญเธตเธชเธฒเธ™ เธซเธญเน„เธ•เธฃ เธฎเธนเธ›เนเธ•เน‰เธกเธญเธตเธชเธฒเธ™
เธฃเธฑเธšเธ—เธณ SEO, เธฃเธฑเธšเธ—เธณ Seo, seo, google, เธ›เธฑเนˆเธ™เน€เธงเน‡เธš
เธงเธฒเธ”เน€เธชเน‰เธ™ เธˆเธดเธ•เธฃเธเธฃเธฃเธก เธฅเธฒเธขเน„เธ—เธข เธชเธตเธ™เน‰เธณ44.221.70.232 = UNITED STATES    Saturday 25th May 2024  IP : 44.221.70.232   คนที่กำลังอ่าน      ส่งหน้านี้ให้เพื่อน     Bookmark and Share
Russia รัสเซีย เรียนรัสเซีย ภาษารัสเซีย ตุ๊กตารัสเซีย ของฝากรัสเซีย

น่าสนใจก่อนไปรัสเซีย
- พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 มหาราช
- ค้นหาคำสาปแห่งราชวงศ์โรมานอฟ
- พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
- ราชวงค์โรมานอฟ
- จักรพรรดินี แคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนรัสเซีย
- ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย
อยากให้อ่าน
- กรุงมอสโก
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- เมืองเขตโกล์เด้นริง
- รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
- เมืองวลาดิเมียร์
- เมืองซากอร์ส
- ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ชอบอ่านกันมาก
- สถาปัตยกรรมของรัสเซีย ที่เราควรรู้จัก
- ชิ้นส่วนอวัยวะเพศของรัสปูติน
- แฟเบร์เช่ (Faberge) งานศิลป์ สุดอลังการ
- รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัสเซีย
- จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช
- Trans-Siberian Railway
- วิหารภายในพระราชวังเครมลิน
เรื่องน่ารู้
- ว้อดก้ารัสเซีย
- เพชรรัสเซีย
- รัสเซียนออร์โทดอกซ์ ที่กรุงเทพฯ
- ดู RT TV online (eng)
- ปีเตอร์ คาร์ล ฟาแบร์เช
- เชชเนีย
- ชาวเกย์ที่รัสเซีย
มิตรภาพสองแผ่นดิน
- สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
- พระพี่นางเสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนรัสเซีย
- สมเด็จพระราชินี เสด็จเยือนรัสเซีย
- เจ้าฟ้าหญิงเสด็จเยือนรัสเซีย

เครือรัฐเอกราช 12 ประเทศ
รัสเซีย russia Russia อาร์เมเนีย (Armenia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan) พศ. 2536 รัสเซีย russia Russia เบลารุส (Belarus) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia จอร์เจีย (Georgia) พศ. 2536-2551 รัสเซีย russia Russia คาซัคสถาน (Kazakhstan) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia มอลโดวา (Moldova) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia รัสเซีย (Russia) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia ทาจิกิสถาน (Tajikistan) พศ. 2534
รัสเซีย russia Russia เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) พศ. 2548 รัสเซีย russia Russia ยูเครน (Ukraine) พศ. 2534 รัสเซีย russia Russia อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) พศ. 2534
   
รัสเซีย Russia
ออกแบบโลโก้ ออกแบบกล่อง ออกแบบถุง ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วาดเส้น จิตรกรรม Drawing Painting รับทำ SEO, ปั่นเว็บ, หน้า 1, อันดับ 1 ฮูปแต้ม, สิมอีสาน, ฮูบแต้ม, ศิลปะอีสาน, สิม, โบสถ์, หอไตร, สถาปัตยกรรมอีสาน
อาร์ตนานา สตูดิโอ และ เดอะ ไดโนเสาร์ อาร์ต แกลเลอรี่
บ้านเลขที่ 9, 48 หมู่ 12 บ้านหนองซำ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
https://www.artnana.com