Gallery Menu

<b>หมวดรูปภาพทั้งหมด</b>

จากกรแทรกแซงของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งเกรงใจพระเจ้าซาร์  จำต้องถวายการต้อนรับรัชกาลที่ 5 ในการมาฝรั่งเศส โดยที่ตอนแรกได้พยายามบ่ายเบี่ยงมิให้เสด็จมา เพราะรู้ว่าต้องมาประนีประนอมเรื่องสนธิสัญญา ร.ศ. 112 (พวดหัวข่าว ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ Le Journl Illustratre ฉบับวันที่ 8 SEPTEMBRE 1897)